Thời khoá biểu lớp Vân Nam 1 học kỳ I năm học 2007-2008 In

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VÂN NAM 1
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008

(Áp dụng từ ngày 10/09/2007 đến hết ngày 23/12/2007)

  •  Giảng đường : Phòng học Ngoại ngữ CB, tầng 7 nhà E
  • Tổng số: 25 sinh viên
      Thứ          2         3          4       5        6
 
Tiết 1 - 2(B.Sáng)

Khẩu ngữ tiếng Việt
Cô P.T.Hồng

Tiếng Việt cao cấp
Thày T.Tr.Dõi

Ngữ pháp và viết tiếng Việt
Cô H.A.Thi

Nghe nói tiếng Việt
Cô N.P.Thuỳ

Lý thuyết thực và hành máy tính
Thày P.H.Viện

 
Tiết 3 - 4(B.Sáng)
Đọc báo và tạp chí tiếng Việt
Thày Đ.V.Đức
Đất nước học
Cô.Trang
Nghe nói tiếng Việt
Cô Đ.K.Châu

Tiếng Việt cao cấp
Thày T.Tr.Dõi

Tiếng Việt cao cấp
Thày T.Tr.Dõi


Ghi chú:
  - Giờ học buổi chiều: tiết 1,2: 8h00 - 9h30 (nghỉ giải lao 10 phút)
                                                  tiết 3,4: 9h45' - 11h15
                 - Hết tháng 9, nhà trường có thể có thể thay đổi phòng học