Thời khoá biểu lớp Vân Nam 2 học kỳ I năm học 2007-2008 In

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VÂN NAM 2
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008

(Áp dụng từ ngày 10/09/2007 đến hết ngày 23/12/2007)

  •  Giảng đường : Phòng 301 nhà C
  • Tổng số: 25 sinh viên
      Thứ          2         3          4       5        6
 
Tiết 1 - 2(B.Sáng)

Tiếng Việt trung cấp
Cô Lan

Đọc hiểu tiếng Việt
Cô Thoa

Khẩu ngữ tiếng Việt
Cô Thành

Khẩu ngữ tiếng Việt
Cô Thành

Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt
Cô Trang

 
Tiết 3 - 4(B.Sáng)
Ngữ pháp và viết
tiếng Việt
Thày Viện

Tiếng Việt trung cấp
Cô Lan

Ngữ pháp và viết  tiếng Việt
Cô Thi

Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt
Thày Viện

Tiếng Việt trung cấp
Thày Cổn


Ghi chú:
  - Giờ học buổi chiều: tiết 1,2: 8h00 - 9h30 (nghỉ giải lao 15 phút)
                                                  tiết 3,4: 9h45' - 11h15
                 - Hết tháng 9, nhà trường có thể có thể thay đổi phòng học