Thời khoá biểu lớp Vân Nam 3 học kỳ I năm học 2007-2008 In

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VÂN NAM 3
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007-2008

(Áp dụng từ ngày 10/09/2007 đến hết ngày 23/12/2007)

  •  Giảng đường : Phòng 411-412 nhà C
  • Tổng số: 25 sinh viên
      Thứ          2         3          4       5        6
 
Tiết 1 - 2(B.Sáng)

Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt
Thày P.H.Viện

Ngữ pháp và viết 
tiếng Việt
Cô V.M.Hà

Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt
Cô Hà B

Tiếng Việt cơ sở
Thày P.H.Viện

Ngữ pháp và viết  tiếng Việt
Cô V.M.Hà

 
Tiết 3 - 4(B.Sáng)
Tiếng Việt cơ sở
Cô Đ.K.Châu

Khẩu ngữ tiếng Việt
Cô H.T.T.Thành

Tiếng Việt cơ sở
Cô Đ.K.Châu

Khẩu ngữ tiếng Việt
 Cô H.T.T.Thành

Tiếng Việt cơ sở
Cô Đ.K.Châu


Ghi chú:
  - Giờ học buổi chiều: tiết 1,2: 8h00 - 9h30 (nghỉ giải lao 10 phút)
                                                  tiết 3,4: 9h45' - 11h15
                 - Hết tháng 9, nhà trường có thể có thể thay đổi phòng học