Mã ngành đào tạo liên kết quốc tế In
Cử nhân chuyên ngành Việt ngữ học cho người nước ngoài:

           Hệ 2+2 :  Bằng tốt nghiệp do Đại học Quốc gia cấp
           Hệ 3+1 :  Bằng tốt nghiệp do Đối tác nước ngoài cấp

Chứng chỉ về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài 
           Khoá dài hạn:  1- 2 năm                                              
           Khoá ngắn hạn:  Dưới 1 năm