Lịch chấm chuyên đề Tiến sĩ tháng 07 năm 2020 In
Thứ năm, 02 Tháng 7 2020 07:46

 

                                       Lịch chấm chuyên đề Tiến sĩ tháng 07 năm 2020

 

1.Chấm hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm  2020

Thời gian: 8h30 ngày 01 tháng 07 năm 2020 (thứ tư)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

 

2. Chấm chuyên đề và tiểu luận tổng quan

Người thực hiện: NCS. Lưu Văn Nam

Người HDKH: PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan

Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 7 năm 2020  (thứ tư)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

 

3. Chấm tiểu luận tổng quan

Người thực hiện: NCS. Nguyễn Thị Trung Hiếu

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

Thời gian: 10h00 ngày 08 tháng 7 năm 2020 (thứ tư)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học