Danh sách giảng viên và hướng nghiên cứu chính In
Thứ năm, 04 Tháng 3 2021 14:07

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 

STT

Họ và tên

Học hàm

học vị

Hướng nghiên cứu chính

Thông tin liên lạc

 1.  

Nguyễn Ngọc Bình

TS. (2012)

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số

Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu

Ngôn ngữ khu vực Đông Nam Á

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 1.  

Đinh Kiều Châu

PGS. (2018)

TS. (2012)

Ngôn ngữ học ứng dụng: Truyền thông báo chí và Giáo dục ngôn ngữ

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Nguyễn Hồng Cổn

PGS. (2005)

TS. (1994)

Ngôn ngữ học đại cương

 Ngữ pháp tiếng Việt

 Loại hình học ngôn ngữ

 Ngôn ngữ học đối chiếu

 Lí thuyết dich thuật

 Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Trần Trí Dõi

GS. (2005)

TS. (1987)

Lịch sử Tiếng Việt và nhóm  Việt  - Mường

Ngôn ngữ - văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chính sách ngôn ngữ - văn hoá, vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ngôn ngữ  văn hoá và Địa danh học ở Việt Nam

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Đỗ Hồng Dương

TS. (2012)

Ngữ pháp tiếng Việt

Giáo dục ngôn ngữ

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Võ Thị Minh Hà

TS. (2017)

Từ pháp học

Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Trần Thị Hồng Hạnh

PGS. (2018)

TS. (2012)

Ngôn ngữ học xã hội

Ngôn ngữ học nhân chủng

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Lê Thị Thu Hoài

TS. (2014)

Lý luận ngôn ngữ học

Ngữ dụng học

Phân tích diễn ngôn

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Phạm Thị Thúy Hồng

TS. (2012)

Ngôn ngữ học đối chiếu

Loại hình học

Ngữ nghĩa

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Trịnh Cẩm Lan

PGS. (2010)

TS. (2005)

Phương ngữ học

Ngữ âm học tiếng Việt

Ngôn ngữ học xã hội

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Vũ Đức Nghiệu

GS. (2012)

TS. (1996)

Lý luận ngôn ngữ học

Nghiên cứu từ vựng và ngữ pháp lịch sử tiếng Việt

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Dương Xuân Quang

TS. (2017)

Lý luận ngôn ngữ học

Ngữ nghĩa và ngữ pháp tiếng Việt

Ngôn ngữ trong mối quan hệ với văn hóa và tư duy

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Hà Thị Tuệ Thành

ThS.

Văn tự học

Ngôn ngữ học lịch sử

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Hoàng Anh Thi

PGS. (2009)

TS. (2001)

Lí thuyết đối chiếu các ngôn ngữ và Đối chiếu liên ngữ liên văn hóa

Đối chiếu (liên ngữ liên văn hóa) tiếng Nhật và tiếng Việt

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài Phương ngữ học

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Nguyễn Thị

Phương Thùy

PGS. (2015)

TS. (2008)

Phong cách học tiếng Việt

Ngôn ngữ văn học, Ngôn ngữ thơ, Ngôn ngữ nghệ thuật

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Phạm Hữu Viện

ThS.

Ngữ âm học tiếng Việt

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1.  

Trương Nhật Vinh

TS. (2021)

Địa danh học

Ngôn ngữ học so sánh lịch sử

Nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.