In

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
 
STT
Nội dung chương trình
Tải tài liệu
1
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học
2
Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học
3
Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
4
Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu
5
Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam