Kế hoạch làm KLTN và thi tốt nghiệp của các lớp K50 In
Thứ tư, 31 Tháng 12 2008 19:38

    Thông báo về kế hoạch làm KLTN và thi tốt nghiệp của K50  


I.       Làm KLTN và thi tốt nghiệp
A.  Lớp K50 CLC
1.      Công bố danh sách các SV đủ điều kiện làm KLTN:  từ 1/1 đến 5/1/09
2.      Đăng kí GV hướng dẫn và đề tài KLTN:                    từ 6/1 đến 14/1/09
3.      Thực hiện KLTN:                                                      từ 15/1 đến 15/5/09
4.   Thời hạn nộp khoá luận tốt nghiệp:                             trước ngày  16/5/09
5.   Bảo vệ KLTN:                                                          từ 25/5 đến 30/5/09

Ghi chú:
     - Về điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp: xem quy chế đào tạo đại học (vnu.edu.vn)
        và hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo
(ngonnguhoc.org).
    -  Các sinh viên K50CLC không đủ điều kiện làm KLTN sẽ đăng kí thi tốt nghiệp
        theo lớp K50NN.

B.     Lớp K50 NN
a.  Làm KLTN:
1.  Công bố danh sách các SV đủ điều kiện làm KLTN:   từ 1/2 đến 5/2/09
2.  Đăng kí GV hướng dẫn và đề tài KLTN:                     từ 6/2 đến 14/2/09
3.  Thực hiện KLTN:                                                       từ 15/2 đến  15/5/09
4.  Thời hạn nộp KLTN:                                                  trước ngày 16/5/09
5.  Bảo vệ KLTN:                                                           từ 25/5 đến 30/5/09
b.  Thi tốt nghiệp:
1.  Công bố danh sách các SV đủ điều kiện thi tốt nghiệp: từ 1/2 đến 5/2/09
2.  Đăng kí các môn thi tốt nghiệp:                                    từ 6/2 đến 20/2/09
3.  Ôn thi tốt nghiệp:                                                         từ 20/2 đến 20/5/09
4.  Thi tốt nghiệp:                                                                           22-23/5/09 

II.    Thi cuối khoá các môn Mác – Lênin (chung cho K50 NN và K50CLC)
1.  Hướng dẫn ôn thi cuối khoá các môn Mác – Lênin:                     2-3/2/09
2.  Thi cuối khoá các môn Mác – Lênin:                                          16/5/09


                                                                                Khoa Ngôn ngữ học