Chương trình đào tạo ngôn ngữ học hệ chuẩn (2014) In

 

Chương trình đào tạo ngôn ngữ học hệ chuẩn (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội): Link tải chương trình